ضوابط گارانتی شرکت داده پردازی آواتک

1- کلیه خدمات ارائه شده از قبیل اطلاع رسانی در مورد مشخصات کمی و کیفی رم و فلش مموری و خدمات مربوط به شرایط و ضوابط فروش، صدور فاکتور فروش، ارائه مدارک و مستندات، اوراق و تجهیزات همراه رم و فلش مموری یا خدمات و متعلقات جانبی به طور کامل و در چارچوب قوانین و مقررات جاری که موجب تسهیل عرضه انواع رم وفلش مموری و خدمات به مصرف کننده می گرد .

2- کلیه خدمات ؛ از قبیل ضمانت، تعهد (پشتیبانی خدمات، تعمیرات و تامین قطعات استاندارد) که موجب تضمین کارکرد مطلوب لوازم خانگی از سوی تولید کننده و واردکننده می گردد .

3- به هر شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه معتبر از اتحادیه ذی ربط اطلاق می شود که توسط تولید کننده و واردکننده لوازم خانگی جهت ارائه خدمات پس از فروش اعم از ضمانت و دوره پشتیبانی تعمیر و تامین قطعات، راسا ً و یا با عقد قرارداد با نمایندگی های مجاز سراسر کشور در طول دوره ضمانت و تعهد خدمات تعیین و معرفی شده است .

 4- به مجموعه تعهداتی نظیر تامین قطعات، خدمات فنی و تعمیری استاندارد و به موقع که از سوی تولید کننده و واردکننده (طبق مفاد این ضوابط و دستورالعمل های ذی ربط) برای یکدوره 18 ماه کارکرد مشخص بطور رایگان به مصرف کننده سپرده و ارائه می شود، اطالق می گردد .

 5- منظور از تامین دستگاه جایگزین مشابه؛ واگذاری یک دستگاه از نوع رم و فلش مموری مصرف کننده می باشد که درصورت عدم امکان تعمیر به موقع طی زمان استاندارد تعمیراتی تعریف شده و یا به دلیل عدم تامین به موقع قطعات مورد نیاز از سوی عرضه کننده (بنا به هر دلیلی) بایستی توسط تولید کننده و واردکننده جهت جلوگیری از ایجاد خلل در آسایش مصرف کننده و به منظور جلب رضایت آن باید پیش بینی شده باشد و در اختیارآن قرار گیرد .

 6- مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده وارد کننده و تولید کننده می باشد ، در صورت بروز اختلاف با مصرف کننده ، مراتب مطابق مفاد فصل سوم ، چهارم و پنجم قانون رعایت حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/07/1388  و آیین نامه های اجرایی آن از طریق انجمن حمایتی قابل پیگیری می باشد .

 7- در صورت تعدد و فراگیر بودن عیب و یا نقیصه در انواع رم و فلش مموری عرضه شده ، تولید کننده و وارد کننده  مکلف است نسبت به اعلام فراخوان آن کالا با اطلاع رسانی مناسب و فراگیراقدام نمایند .

8- تولید کنندگان و وارد کنندگان موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت و سلامت کالا و مطابقت آن با ضمانت نامه ارائه شده به مصرف کننده می باشند .

 9- عرضه کننده بایستی از سلامت کارکردی و ظاهری دستگاه فروخته شده خود در زمان تحویل ، اطمینان حاصل نماید و خریدار در24ساعت (غیرتعطیل) اولیه خرید دستگاه چنانچه عیب و یا ایراد ذاتی در دستگاه خریداری شده خود مشاهده نماید حق عودت و تعویض دستگاه را دارا میباشد .